ระบบลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

Influenza Vaccine Registration
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่